Skip to main content

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Röviden, tömören


Csak a törvényeknek, rendszabályoknak megfelelően gyűjtünk és
kezelünk személyes adatokat.


Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolása érdekében.


Személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag
hozzájárulással adunk át.


Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról írásbeli
kérés esetén: info@craniosacralisterapia.hu


A személyes adatok törlését, illetve módosítását ezen a címen lehet
kérni: info@craniosacralisterapia.hu


Bevezetés


Pi Health Kft. 2120, Dunakeszi, Vadász u. 57. (13-09-157837
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen
esetben a weblap/ blog használóval, a továbbiakban: felhasználó) az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező.


Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, valamint az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján
arról is, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha
a. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi
személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b. az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak
ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes
adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy
más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint
a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető
közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges és azzal arányos, vagy
d. az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes
adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal
arányos.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését
szabályozza:


craniosacralisterapia.hu


A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek
hatályba. A tájékoztató egyes részei mögött megjelenítettük a
jogszabályi hivatkozást is.
Fogalom meghatározások (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) 4. cikk)
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok
megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének
bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
amelynek következtében további információk felhasználása nélkül
többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot
nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon –
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen
az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes,
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett
genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat,
amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből
ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai
vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos
technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy
pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve
a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok
kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az
adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és
az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett
döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó
tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az
egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének
helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión
belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi
helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;
17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve
lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a
27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,
aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében
háruló kötelezettségek vonatkozásában;
18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes
vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;
19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa
ellenőrzött vállalkozások;
20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely
tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy
közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő
továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek
megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet
a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján
érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett
felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti
hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c)
panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a)
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,
amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az
Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több
tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően
jelentős mértékben érint érintetteket;
24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel
szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a
rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az
adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban vane a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a
döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és
szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión
belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1.
cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá
tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb
szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott
létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
Az adatkezelés jogalapja (2011. évi CXII. törvényaz
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.
§)
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes
adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben
meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az
érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más
személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az
érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges és azzal arányos.
Az adatkezelés jogszerűsége (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 6. cikk
________________________________________________________________
___________________________________________
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,
amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által
feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 5. cikk
(1) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen,
és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a
89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal
össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további
adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,
hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(„adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak
és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas
jelleg”).
(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Rendelkezésre bocsátandó információk
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján meg kell határozni a
weblap/ blog/weboldal működésénél a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Honlapnál:
• Megrendelő email címe
• Neve
• Telefonszáma
Blognál:
• Neve
3. Az érintettek köre: A weblap/ blog-on regisztrált valamennyi
felhasználó.
4. Az adatgyűjtés célja:
Honlapnál:
Email:
• marketing a cél
• direkt marketing
• ügyfélkapcsolat a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettségmérés a cél
• hírlevél küldése a cél
• adatbázis építés a cél
Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):
• marketing a cél
• direkt marketing a cél
• adatbázis építés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
• időszakos promóció a cél
• nyereményjáték a cél
• felmérés a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• elégedettségmérés a cél
• kapcsolódó szolgáltatások a cél
• hírlevél küldése a cél
Telefonszám
• marketing a cél
• időszakos promóció a cél
• hűségprogram a cél a cél
• kedvezményadás a cél
• adatbázis építés a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A
következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: A
személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon
tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton (2120, Dunakeszi, Vadász u. 57. címen),
• e-mail útján info@pilates.sport.hu e-mail címen.
8.Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5.
§ (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak
a szükséges mértékben és ideig.
Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató (weblap)
adatai:
Név: Ezit Kft,
Cím: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail: info@ezit.hu
Telefonszám: +3617004030
Az adatkezelés elérhetősége: https://www.ezit.hu/adatvedelem/
Az adatkezelés során igénybe vett tárelyszolgáltató (blog) adatai:
Név: Ezit Kft.
Cím: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail: info@ezit.hu
Telefonszám: +3617004030
Az adatkezelés elérhetősége: https://www.ezit.hu/adatvedelem/
Az adatkezelés biztonsága és az érintettek jogai
(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU)
2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell
lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie,
hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik,
használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb
módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes
adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az
átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével
összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen
hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és
egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik
különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés
céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további
tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes
adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a
tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és
tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt
a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról,
szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint
arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető
jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt
explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá
már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában
meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a
kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az
adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.
Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok
tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes
adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját
egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak
biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a
szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy
rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan
személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden
észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon
kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és
bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy
megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok
kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
illetve azok jogosulatlan felhasználását.
Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű
legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított – akár e
rendeletben, akár más, az e rendeletben említettek szerinti uniós
vagy tagállami jogban foglalt – alappal kell rendelkeznie, ideértve az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés
szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés
teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést
megelőzően megteendő lépéseket.
Adattovábbítás
__________________________________________
____________________________
1. Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján, meg kell határozni a weblap/ adattovábbítási
tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A
továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása
érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
fizetendő összeg. b) A továbbított adatok köre az online
fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név,
számlázási cím, fizetendő összeg.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást
kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz
szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének
határideje: A házhozszállítás/online fizetés
lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye: A személyes adatokat a
következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával: Szolgáltató, adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online
fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes
adatainak mielőbbi törlését.
8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó
hozzájárulása.
Külső cégnek átadott adatok:
Külső online számlázó.
• Neve: szamlazz.hu
Átadott adatok:
• adószám
• e-mail cím
• (cég)név,
• cím (Ország, város, utca,
házszám, emelet, ajtó)
Külső cégnek átadott adatok:
Google
• Google Adwords: használom, mint hirdetőA
weblap/ blog a Google Adwords remarketing
követő kódjait használja. A remarketing egy olyan
funkció, amelynek segítségével a weblap/ blog
azoknak a felhasználóknak, akik korábban már
felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket
jelenítsen meg, miközben a Google Display
Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A
remarketing kód cookie-kat használ a látogatók
megjelöléséhez. A webáruházat felkereső
felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és
egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos
információt is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
és
https://support.google.com/analytics/answer/27
00409. Amennyiben felhasználó letiltja a
remarketing cookie-kat, számukra nem fognak
megjelenni személyre szabott ajánlatok a weblap/
blog.
• google analyticsA weblap/ blog látogatottsági
adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás
használata során adatok kerülnek továbbításra. A
továbbított adatok az érintett azonosítására nem
alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb
információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
• google_remarketing_hasznalo
Remarketing célja:
1. Emlékeztető weblap remarketing
2. Emlékeztető blog remarketing
Facebook
• Hirdetések céljából
Remarketing célja:
• honlap emlékeztető remarketing
• blog emlékeztető remarketing

Hírlevélküldő
1. Külső hírlevélküldőt használok
Külső szolgáltatóm:
mailchimp.com
mailchimp.com/legal
Hírlevél küldés (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6.
§)
________________________________________
____________________________
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes
személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése
módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag
akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és
kifejezetten hozzájárult.
(2) * Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely
tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a
hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes
adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint
a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő
kifejezését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás
és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a
nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére
reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem
közölhető.
(4) * Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám
címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és
kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a
reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a
reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.
Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés
útján a továbbiakban nem küldhető.
(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – az (1)
bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól
nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám
címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik
fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható
át.
(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a
reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton,
mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy
a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
(7) * Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt
reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell
a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok
részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának
visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét
bejelentheti, továbbá – a (4) bekezdés szerinti esetben – ebből a célból az
ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009.
október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek
tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett,
térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon
kézbesített válaszlevelet.
(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó
közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a
vállalkozás nevét és megjelölését.
(9) * E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést,
üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500
címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem
módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról
szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.
Cookie-k, sütik kezelése (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
A honlap/webáruház használatával a személy tudomásul veszi a
következőt:
A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt
készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre
bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookieazonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás
azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek
egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal
összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának
létrehozására és az adott személy azonosítására.
Jogorvoslat(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 79.
cikk
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra
tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő
panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti
tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.
Esetleges jogsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet panasszal élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A kártérítéshez való jog(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) 82. cikk
(1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
kártérítésre jogosult.
(2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel
tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő
adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem
tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el.
(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2)
bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
(4) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az
adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az
adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel
tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes
adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes
kárért.
(5) Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel
összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért,
jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi
adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek
azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított
feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük
mértékének.
(6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az
előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2)
bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.
Referenciák:
________________________________________
__________________________
A tájékoztató elkészítése során a következő jogszabályokat vettük
figyelembe:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a
155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie-kat)használunk. A Webhely használatával elfogadod az oldal sütikre vonatkozó összes irányelvét. Az irányelveket a Weboldal Felhasználási Feltételekben találod. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás